У нас в бібліотеці Вам нададуть необхідну допомогу та інформаційну підтримку.

 

 

Робота бібліотек з переселенцями із зони АТО   

Е-ресурси для внутрішньо переміщених осіб

 

Дорожня карта як знайти роботу внутрішньо переміщеним особам

Дорожня карта для людей, переміщених в межах країни

Соціальні права і гарантії внутрішніх переселенців

Шлях переселенця 

Работа для переселенців

Координаційний центр допомоги вимушеним переселенцям

Державна міграційна служба України

Інформаційний ресурс для громадян

Національна парламентська бібліотека України

 

 

Відповідно до Закону України № 1706-VII  «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»

Хто може вважатись внутрішньо переміщеною особою?

Стаття 1. визначає Поняття внутрішньо переміщеної особи. 1. Внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, який постійно проживає в Україні, якого змусили або який самостійно покинув своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Яким документом підтверджується правовий статус внутрішньо переміщеної особи ?

Стаття 4.  Факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Який порядок отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи?

Для отримання довідки внутрішньо переміщена особа має звернутися до структурного підрозділу місцевої державної адміністрації з питань соціального захисту населення за місцем фактичного проживання із заявою про отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Заява внутрішньо переміщеною особою подається особисто, а дітьми, дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, недієздатними особами або особами, дієздатність яких обмежено, – через законного представника . У випадку відсутності законного представника у дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, або якщо діти прибувають без супроводження, таку заяву від їх імені подають органи опіки та піклування, що розташовані за місцем виявлення таких дітей.

Заява повинна містити таку інформацію про заявника:

 1. прізвище, ім’я, по батькові;
 2. громадянство;
 3. дату та місце народження;
 4. стать;
 5. відомості про неповнолітніх внутрішньо переміщених осіб, які прибули разом з ним (у разі необхідності);
 6. відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання;
 7. адресу, за якою з особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції, та номер телефону;
 8. обставини, що спричинили внутрішнє переміщення;
 9. декларацію особи про непричетність такої особи до скоєння злочинів або співучасті у злочинах;
 10. відомості про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби;
 11. згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

Які документи необхідно подавати разом із заявою?

Разом із заявою заявник подає:

 1. документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України;
 2. у разі наявності – документ, що підтверджує факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, визначеними у статті 1 цього Закону (документ, що підтверджує громадянство України, посвідчує особу чи її спеціальний статус з відміткою про реєстрацію місця проживання, військовий квиток з відомостями про проходження військової служби, трудова книжка із записами про здійснення трудової діяльності, документ, що підтверджує право власності на нерухоме майно);
 3. у разі необхідності – свідоцтво про народження дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

У разі подачі заяви законним представником додатково подаються:

 •  документ, що посвідчує особу законного представника;
 •  документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).

Яким органом та на який термін видається довідка?

Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (далі – довідка) видається структурним підрозділом місцевої державної адміністрації з питань соціального захисту населення в день подання заяви, підписується та засвідчується уповноваженою посадовою особою цього структурного підрозділу без сплати будь-яких платежів та зборів, включаючи як першу видачу такої довідки, так і в разі повторної її видачі у випадку втрати, пошкодження або з метою продовження її дії. Термін дії такої довідки становить шість місяців з моменту її видачі. У випадку продовження дії обставин, що визначені у статті 1 цього Закону, термін дії такої довідки може бути продовжено на наступні шість місяців, для чого внутрішньо переміщена особа має повторно звернутися за фактичним місцем свого проживання до відповідного структурного підрозділу відповідної місцевої державної адміністрації з питань соціального захисту населення.

Яка інформація міститься в довідці?

Порядок збору та обробки даних, оформлення і видачі довідки та форма її зразка затверджуються Кабінетом Міністрів України. До довідки вноситься така інформація:

 1. номер довідки, дата її видачі та назва органу, що її видав;
 2. прізвище, ім’я, по батькові заявника;
 3. дата та місце народження заявника;
 4. стать заявника;
 5. відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання заявника.

У яких випадках можуть відмовити у видачі довідки?

Заявнику може бути відмовлено у видачі довідки, продовженні її дії або скасовано її дію, якщо:

 1. відсутні обставини, що спричинили внутрішнє переміщення, визначені у статті 1 цього Закону, або обставини, що раніше існували, істотно змінились;
 2. у державних органів наявні відомості про подання завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки;
 3. заявник втратив документи, що посвідчують його особу та підтверджують громадянство України, до їх відновлення.

У день подання заяви заявнику видається довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або в той же день видається рішення про підстави відмови за підписом керівника такого органу соціального захисту, що здійснює облік внутрішньо переміщеної особи. У випадку відмови у продовженні терміну дії такої довідки або скасування її дії заявнику письмово повідомляються підстави такої відмови.

Куди можна звернутись щоб оскаржити відмову у видачі довідки?

У разі неотримання довідки або письмово оформленого рішення про відмову протягом одного дня з такого звернення особа має право звернутися до суду щодо оскарження протиправних дій чи бездіяльності такого органу та його посадових осіб.

Що робити якщо довідка загубилась?

У разі втрати або псування довідки замість неї безоплатно видається дублікат на підставі заяви (з поясненням фактичних обставин втрати або псування довідки).

Яким чином здійснюється облік  внутрішньо переміщених осіб ?

Єдина інформаційна база даних про внутрішньо переміщених осіб створюється з метою обліку внутрішньо переміщених осіб. Органи виконавчої влади, які на виконання вимог цього Закону здійснюють покладені на них повноваження (взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, забезпечення їх житлом, необхідним харчуванням, реєстрацію їх фактичного місця перебування, виплату передбаченої законодавством державної допомоги), вносять в межах компетенції відомості про внутрішньо переміщених осіб до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. Порядок створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб визначається Кабінетом Міністрів України. До Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб вносяться такі відомості про внутрішньо переміщену особу:

 • прізвище, ім’я, по батькові, громадянство;
 • дата та місце народження;
 • стать;
 • документ, що посвідчує особу;
 • номер довідки, дата її видачі та назва органу, що її видав;
 • відомості про останнє зареєстроване місце проживання внутрішньо переміщеної особи на території, де виникли обставини, зазначені у статті 1 цього Закону, та її фактичне місце перебування;
 • адреса, за якою з внутрішньо переміщеною особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції, та номер телефону;
 • відомості про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби внутрішньо переміщених осіб, стан їх забезпечення;
 • відомості про виплачені особі грошові кошти.

Яким чином відбувається реєстрація місця проживання внутрішньо переміщеної особи?

Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи засвідчує місце проживання внутрішньо переміщеної особи на період наявності підстав, зазначених у статті 1 цього Закону. Територіальний підрозділ центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), проставляє у довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи відмітку про реєстрацію місця проживання, в якій зазначається:

 1) адреса фактичного проживання, за якою внутрішньо переміщеній особі може бути вручено офіційну кореспонденцію (місце фактичного проживання); або

2) адреса структурного підрозділу місцевої державної адміністрації з питань соціального захисту населення; або

3) адреса територіального підрозділу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції).

 При цьому відмітка про реєстрацію місця проживання внутрішньо переміщеної особи не вноситься до її паспортного документа.

Чи має право переміщена особа на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації?

Зареєстрована (взята на облік) внутрішньо переміщена особа має право на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, на одержання реабілітаційних послуг відповідно до законодавства за місцем перебування. Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, надання реабілітаційних послуг здійснюється за наявності необхідних документів, що підтверджують право на ці послуги та засоби, а у разі їх відсутності – за даними Централізованого банку даних з проблем інвалідності (для осіб, які звертаються повторно) та індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Які ще права та  обов’язки має внутрішньо переміщена особа?

Стаття 9. Інші права внутрішньо переміщеної особи та її обов’язки

Внутрішньо переміщена особа має право на:

 1. безпечні умови життя і здоров’я;
 2. достовірну інформацію про наявність загрози для життя та здоров’я на території її покинутого місця проживання, а також місця її тимчасового поселення, стану інфраструктури, довкілля, забезпечення її прав і свобод;
 3. створення належних умов для її постійного чи тимчасового проживання;
 4. забезпечення органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами приватного права можливості безоплатного тимчасового проживання (за умови оплати особою вартості комунальних послуг) протягом шести місяців з моменту взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; для багатодітних сімей, інвалідів, осіб похилого віку цей термін може бути продовжено;
 5. сприяння у переміщенні її рухомого майна;
 6. сприяння у поверненні на попереднє постійне місце проживання;
 7. забезпечення лікарськими засобами у випадках та порядку, визначених законодавством;
 8. надання необхідної медичної допомоги в державних та комунальних закладах охорони здоров’я;
 9. влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади;
 10. отримання соціальних та адміністративних послуг за місцем перебування;
 11. проведення державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання за місцем перебування;
 12. безкоштовний проїзд для повернення до свого покинутого постійного місця проживання у всіх видах громадського транспорту у разі зникнення обставин, що спричинили таке переміщення;
 13. отримання гуманітарної та благодійної допомоги;
 14. інші права, визначені Конституцією та законами України.

Внутрішньо переміщена особа зобов’язана:

 1) дотримуватися Конституції та законів України, інших актів законодавства;

 2) повідомляти про фактичне місце проживання внутрішньо переміщеної особи найближчий територіальний підрозділ центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), протягом 10 днів;

 3) повідомляти про зміну фактичного місця проживання або про повернення до покинутого місця проживання протягом 10 днів;

 4) у разі виявлення подання внутрішньо переміщеною особою завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки про взяття на облік відшкодувати фактичні витрати, понесені за рахунок державного та місцевих бюджетів у результаті реалізації прав, передбачених цим Законом;

 5) один раз на шість місяців з’являтися до відповідного структурного підрозділу уповноваженого органу міграційної політики.

 Внутрішньо переміщена особа зобов’язана виконувати інші обов’язки, визначені Конституцією та законами України.

Відгук переселенки з Луганщини 
про бібліотеку-філію №1 с. Клубівка

Я, Егорова Ольга Александровна, в июле 2014 года приехала в село Клубовка из г. Стаханова Луганской области в связи с сложившейся обстановкой в регионе. В течение года практически ежедневно посещаю библиотеку, которая за это время стала вторым домом. У меня есть трехлетняя  дочь, которая с большой радостью встречает Людмилу Викторовну и с удовольствием проводит время в библиотеке: смотрит развивающие мультфильмы, вместе читаем детские книги, общается с детьми, принимает участие у всех утренниках в библиотеке.  Три годика дочке мы также отмечали в библиотеке. Меня очень выручает наличие интернета в библиотеке. Из-за частого отсутствия мобильной связи, Skype - единственный способ связаться с родителями. Он-лайн покупаю детские вещи, которые оплачиваю через Приват24, экономя время и средства на дорогу в районный центр.